Khora Sphakion: Mesokhori (6.18) June 1992. Ag. Apostoloi. Looking SW.

Previous Page